Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
morekinoks

Şehirin Kimliğini Ortaya Çıkaran Unsur Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Meydana geldikleri zamandan itibaren bulundukları dönemin siyasi, kültürel ve sosyal yapısından kaynaklanan bir değişim içinde olan kentler, günümüzde en önemli yerleşim alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok farklı kent tasavvuru olmasına karşın genel bir ifade ile kent; yönetim yapısı, sınırları içinde yaşayan bireylerin iş bölümü ve sektörel dağılımı, nüfus yoğunluğu, toplumsal ve kültürel ilişkiler gibi birçok yönden kırsal alandan farklılaşan mekân olarak tanımlanmaktadır (Başaran, 2008: 17). Kentler, insanların birbirleri ve çevresiyle etkileşimini ortaya çıkaran, düşünce biçimini şekillendiren ve toplum – mekân – davranış ilişkisi çerçevesinde bireylerin kendi yaşam koşullarını belirlemesine imkân tanıyan sadece fiziksel değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve davranışsal alanlardır. Bireyler arasındaki toplumsal bağın kaynağı haline gelen kentler, kent kimliği ile kent kültürünün oluşması ve yaşatılmasında da kilit rol üstlenirler.

Bir kenti tanımlarken kenti, onu diğerlerinden ayıran en önemli etmen olan kent kimliğinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Kent kimliği, her kentin kendi fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik ve tarihsel sürecinde şekillenen, bünyesinde barındırdığı kimselerin yaşam biçimlerince oluşturduğu, değişen kent formuna göre kendisini güncelleyen, geçmişten geleceğe uzanan çok yönlü bir bütünlüktür (Kaypak, 2010: 375). Uzun bir zaman diliminde şekillenen kent kimliği, kentin coğrafi içeriği, tarihi dokusu, kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri ve kentlilerin sahip olduğu birbirinden farklı hayat tarzı gibi birden çok faktörün etkisi altında kalır. Söz konusu etmenlerin farklılığı ise her kenti birbirinden ayırır ve kente özgün kimliğini kazandırır. Sürekli değişim ve gelişim halinde olan kent ve toplumsal ilişkiler de bu bağlamda kent kimliğinin yeniden tanımlanmasına sebep olur (Es, 2007: 48). Sosyal ilişkilerin kent kimliğinin oluşmasında sağladığı etki, aynı zamanda onun kent kültürünün de ayrılmaz bir parçası olduğunu bizlere gösterir.

Kentler insanların bir arada barınmasını ve işgücünü sağlayan fiziksel mekânlar olmanın ötesinde; toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşim alanlarıdır. İktisadi, politik ve kültürel yaşamın merkezi konumunda olması, kente bu alanların öncülüğünü ve denetleyici misyonunu yükler (Wirth, 2002: 78). Bu açıdan bakıldığında kente kimliğini kazandıran en önemli etmenin, sahip olduğu kültür ve tarih olduğu anlaşılabilir. Kaya’nın “Her şehrin bir ‘hikâyesi’ vardır.”(Kaya, 2007: 20). sözleri ile ifade ettiği gibi, bir kenti diğerlerinden ayıran ve kendine has özelliklerle kimlik oluşturmasını sağlayan temel unsur kent kültürüdür. Kent kültürü, kentte yaşayanların geçmişten günümüze oluşturduğu maddi ve manevi değerler bütünü şeklinde tanımlanabilir.

Kentin demografik, doğal, tarihi ve kültürel süreçlerinin, sosyo-ekonomik alana etki etmesi ile oluşan kent kültürü, o toplumun gelenek ve görenek, alışkanlık ve yaşam biçimi hakkında ipuçları verir (Es, 2007: 91-92). Kentlerin mekânsal işlevinin yanı sıra toplumsal bütünleyici yanını açığa çıkarması bakımından kent kültürü, bir kenti tanımlamada ve kentin özgün kimliğini açığa çıkarmada büyük rol oynar.

Özet
Küreselleşme, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, mekânsal ve toplumsal bir alan olarak kentin değişimini kaçınılmaz kılmıştır. Bu değişimin yarattığı atmosferle kent kimliği ve kent kültürü kavramları önem kazanmıştır. Kentlilerin geçmişten günümüze taşıdığı değerler bütünü olan kent kültürü, tarihin ve doğanın kente bıraktığı birikimdir. Kentler, barındırdıkları değerler yoluyla kent kimliğinin çerçevesini oluştururlar. Kent kimliği ise, kentin sürekliliğini sağlayan ayırt edici özelliklerdir. Kent kültürünün ve kimliğinin canlandırılmasında ve korunmasında yerel yönetimlerin etkisi büyüktür.


Şehirin Kimliğini Ortaya Çıkaran Unsur Resimleri

Şehirin Kimliğini Ortaya Çıkaran Unsur Sunumları

Şehirin Kimliğini Ortaya Çıkaran Unsur Videoları

Şehirin Kimliğini Ortaya Çıkaran Unsur Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Şehirin Kimliğini Ortaya Çıkaran Unsur Ek Bilgileri

 • 3
  2 yıl önce

  Şehir Kimliği
  “Kent kültürü kavramı ise, o kentte yaşamış bütün medeniyetlerin sosyolojik, psikolojik, politik ve ekonomik olarak yapmış olduğu etkinliklerin gerek kentsel dokuda yer bulması, gerek toplumsal yaşamda kendini göstermesiyle ortaya çıkan bir bütünlüktür '' (Kentleşme Şurası, 2009, 112). Kent kültürünün en belirgin kültür taşıyıcıları önceki dönemlerin mimarisini, sanatını, yaşam tarzını taşıyan somut kültür varlıklarıdır.

  Yapılaşmış çevre o toplumun fiziksel sahip olduklarının değerlerinin yani fiziksel varoluşun yansımasıdır. “Sanattan mimariye kadar bütün tasarım eylemleri, toplumu oluşturan bireylerin bakış açılarını, beğeni yargılarını, düşünce biçimlerini, teknolojik gelişimlerini kısaca, içinde yaşadıkları dönemlerin dünya görüşünü yansıtmaktadır… Bir kenti fiziksel bir mekân olarak tanımlamanın yöntemi, o kenti oluşturan yerleşimin biçimi, yapıları, ulaşım arterleri ve açık alanlarının özelliklerini belirlemekle doğrudan ilişkilidir“ (Aksungur, 2010, 70).

  Şehre ait olan geçmiş dönemi ya da o içinde yaşanan dönemi yansıtan yapı ve yapıtlar, o kenti oluşturan fizikî mekânların kurucu kentsel unsurları olduğundan toplumsal belleği oluştururlar. Böylesine önemli tarihi yapıtlar fiziki mekânın kurucu değerleri olduğu için korunmaya değerdirler.

  Her toplumun içinde yaşadıkları coğrafyaya ve kültüre göre oluşmuş yapılaşma üslubu vardır. İşte bu yapılaşma anlayışı kentlilik bilincinin ve kent aidiyetini geliştirir.

 • 2
  2 yıl önce

  Kısaca bir şehrin kimliğini; o şehrin insanları, sanatı, kültürü, ekonomisi ve doğal koşulları belirler. Yani o şehrin dini, sanat anlayışı, doğal çevresel koşulları ve maddi durumu belirleyicidir. Bunlara bağlı bir üretim süreci vardır ve buda şehrin kimliği oluşturur. Sanat şehirleri veya sanayi şehirlerinin farkı gibi.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri